طراحی،تجهیز،آموزش و راه اندازی آشپزخانه باشگاه فولاد خوزستان

طراحی،تجهیز،آموزش و راه اندازی آشپزخانه باشگاه فولاد خوزستان

طراحی،تجهیز،آموزش و راه اندازی آشپزخانه باشگاه فولاد خوزستان

طراحی،تجهیز،آموزش و راه اندازی آشپزخانه باشگاه فولاد خوزستان (فولاد آرنا)،شهر اهواز