بازدید از کارخانه صنعتی گازسو

بازدید از کارخانه صنعتی گازسو

بازدید از کارخانه صنعتی گازسو

بازدید جناب آقای مهندس میرزایی
معاونت محترم بازرگانی برج میلاد و هیات همراه
از کارخانه گروه صنعتی گازسو