سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان

زمان : 17 الی 20 بهمن ماه

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان